خرید اقساط

شرایط عمومی خرید اقساطی

خرید اقساط در مجموعه فرش بقایی بدون کارمزد و بدون سود امکان پذیر است.

حضور صاحت چک به همراه کارت ملی و دسته چک

عدم داشتن چک برگشتی

تعداد چک ها معادل تعداد ماه های اقساط می باشد.

در صورت عدم ارائه مدراک شغلی ، دریافت چک شهرستان با مبلغ بیشتر از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال امکان پذیر نیست.

خرید اقساطی پس از پرداخت یک سوم مبلغ کل فاکتور امکان پذیر است.

شرایط خرید اقساطی مشاغل

خرید اقساطی با چک شهرستان با ارائه مدارک شغلی به همراه یک فقره چک غیر تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال امکان پذیر است.

خرید اقساطی برای پرسنل بخش خصوصی با ارائه معرفی نامه ممهور به مهر محل کار تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال امکان پذیر است.

خرید اقساطی برای پرسنل قراردادی نهادهای دولتی با ارائه آخرین فیش حقوقی مهر شده ؛ حکم کارگزینی و کارت پرسنلی تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال امکان پذیر است.

خرید اقساطی برای بازنشستگان محترم با ارائه آخرین فیش حقوقی و کارت بازنشستگی تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال امکان پذیر می باشد.

خرید اقساطی با ارائه جواز کسب دارای آدرس و تاریخ اعتبار تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال امکان پذیر است.

خرید اقساطی کارمندان مشاغل رسمی دولتی با ارائه آخرین فیش حقوقی ؛ حکم کارگزینی و کارت پرسنلی تا سقف ۳۶۰ میلیون ریال امکان پذیر می باشد.